RůžeDnes, 10.2.2012, byla maďarská porodní asistentka Ágnes Geréb pravomocně odsouzena ke dvěma letům odnětí svobody, 10 letům zákazu vykonávání povolání a peněžitému trestu 300 tisíc forintů, a to nepodmíněně a bez možnosti odvolání. Zatím nebylo stanoveno místo a datum nástupu trestu. Ágnes dostane předvolání během 2 týdnů až 2 měsíců.

 

V běžných demokratických právních systémech není obvyklé, aby odvolací soud zvýšil či zpřísnil trest. Ágnes žádá o milost prezidenta republiky, udělejte to spolu s ní. Pište svoje žádosti o milost pro Ágnes Geréb na adresu Kanceláře prezidenta Maďarska:
Köztársasági Elnöki Hivatal
1536 Budapest, Pf. 227

 

Vyslovte slova podpory pro Ágnes na e-mailovou adresu info@szuleteshaz.hu
Podpůrné dopisy a dárky pro Ágnes je možné posílat také na adresu:
Ágnes Geréb, 1122 Budapest, Alma utca 1

Odkazy na původní zprávy:
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20120210/bortonbe_kerul_gereb_gnes/
http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=49880

Zde slovenský překlad druhé zprávy:

Druhostupnovy Mestsky odvolaci sud sprisnil trest pre Ágnes Geréb – lekarku a PA /gynekologicku- porodnicku- bolo napisane/
„Origo“ (www.origo.hu) uvádza, ze Gereb Agnes bola v piatok pravoplatne odsudena na dva roky odnatia slobody a 10 rokov zakazu vykonavania povolania. Na prvom stupni bola Mestskym sudom odsudena na dva roky domaceho vazenia a 5 rokov zakazu vykonavania povolania, v jednom pripade kvoli ohrozeniu zivota pocas vykonu povolania s nasledkom smrti , v druhom pripade kvoli ohrozeniu s nasledkom trvaleho poskodenia zdravia pocas vykonu povolania.
Obvinenu odsudili na penazny trest v hodnote 300 tisíc Forintov.
Pripad Gereb Agnes a jej 4 spolocnikov suvisi so 4 pripadmi. V jednom pripade podla sudu sposob vedenia porodu sposobil, ze sa dieta narodilo mrtve, v druhom pripade zomrelo po pol roku v nemocnici. V dalsich dvoch pripadoch sa zeny / rodicky /ocitli v zivotu ohrozujucom stave. V tychto pripadoch, ale sud nevedel dokazat naplnenie skutkovej podstaty cinu.

Více zpráv z dřívějška najdete na facebooku Podpora pro Ágnes Geréb:
http://www.facebook.com/#!/pages/Podpora-pro-%C3%81gnes-Ger%C3%A9b-Support-for-%C3%81gnes-Ger%C3%A9b/139577179421729

15.10.2011, následující dopis zaslala maďarská porodní asistentka Ágnes Geréb jako podporu pro Ivanu Königsmarkovou před demonstrací, která se konala 17.10.2011 na Palackého náměstí v Praze.

Ágnes GerébMilá Ivano,
I když si nejsem jistá, zda můžeš slyšet tato právě čtená slova, věřím, že si k tobě najdou cestu.
Vím, jak je to těžké ztratit dítě nebo vidět dítě, které utrpělo trvalé poškození. Je to těžké pro rodiče, pro společnost a také pro nás, porodní asistentky a duly. Strašně, strašně těžké. Tak moc si přeji, abych tě mohla vzít do náruče. A v tom objetí bych ti dala svou podporu v tom, co sama dobře víš – že tam, kde je rození a narození, může být vždy přítomna i smrt, a to i tehdy, když u toho není nikdo, kdo by ji zavinil. Veřím, že v situaci, kdy u porodu dojde k neblahému výsledku, je velmi důležité najít a ukázat v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, zda se stala chyba, kdo ji udělal a jakým způsobem ta chyba byla udělána. Stejně tak je důležité přijmout, že jsme chybu udělali a umět se z ní něco naučit, zlepšit se. K tomu je zásadní existence nezávislého, vzdělaného, kompetentního a nepodjatého poradního výboru pro události u porodů vedených porodními asistentkami. Takovýto výbor by měl vyšetřovat náš případ, podobným způsobem jako se postupuje v nemocnicích, kdy je po úmrtí matky nebo novorozeněte zahájeno interní šetření místo okamžitého kriminálního vyšetřování. Ve skutečnosti se veřejnost o existenci a výsledcích takovýchto nemocničních událostí dozví vlastně jen v případě, kdy se rodiče rozhodnou přeložit případ civilnímu soudu. V naprostém kontrastu s tímto nemají maďarské porodní asistentky žádnou možnost interníého profesního šetření a místo toho jsou okamžitě podrobeny policejnímu vyšetřování bez jakéhokoli předchozího nezávislého, kompetentního a nepodjatého šetření.
Mohlo by nám, porodním asistentkám podrobeným nerovným a nespravedlivým způsobům při kriminálním vyšetřování, být útěchou, kdyby soudy pomáhaly narovnat tyto nespravedlnosti ve chvíli, kdy se před ně náš případ dostane. Ale obě víme, Ivano, z první ruky, že tomu tak není. Očekávaly jsme, že alespoň soud bude respektovat své vlastní požadavky na soudní znalce. Národní institut soudního lékařství stanovil v devíti bodech doporučené postupy pro soudní znalce poskytující své názory u soudního stání. Institut stanoví, že je v jednoznačném zájmu společnosti, aby znalcův názor byl podložen fakty, byl spolehlivý, objektivní a v odborné kvalitě. Pokud je jen jeden z názorů pochybný nebo nesprávný, může vést k chybnému rozhodnutí soudu a tak se stát zdrojem soudní nespraveldnosti, kromě toho, že také zpochybní autoritu celého profesního poradního výboru. Rozsudek dvouletého vězení a pětiletého zákazu výkonu povolání, ke kterému jsi byla odsouzena, je zvláštně podobný mému vlastnímu případu. Nevěřím, že by k takovému rozsudku došlo, kdyby soudní znalci v tvém případě vydali zcela spolehlivý, relevantní, objektivní a vědecky podložený posudek. V mém případě ho zcela jistě nepodali.

Prosím, nevzdávej se, pravda vyjde najevo!
Třebaže jsme se nikdy nepotkaly, myslím na tebe celým svým srdcem.

Ágnes Geréb, nezávislá porodní asistentka

Dear Ivana,
Although I presume you are not able to hear what is being read to you in this moment,  I do hope that my message  will find its way to you somehow.

I know how difficult it is to lose a baby or to see a baby suffering permanent damage. It is hard for the parents, for society and also for us, midwives and doulas. It is very, very hard. I wish I could hold you in my arms. In my embrace I would like to give you support in what you must also know well, namely that in the presence of  birth and birthing , death can also be present, even when there is nobody to blame. I believe that the important step forward is that according to our best knowledge it should be revealed where an adverse birth event occurs , whether anyone has made a mistake, and if so, in what way have  they made that mistake . It is also equally important that we should acknowledge when a mistake is made in order to learn from it and to enable us to improve. This is why the existence of an independent, knowledgeable, competent and unbiased advisory board on midwifery birth incidents is essential.  This board should enquire into our case, similar to the proceedings at hospitals, where after the death of a mother or a new-born baby there is an internal inquiry instead of immediate criminal litigation. In fact the very existence and outcome of these hospital birth incidents only become known to the public if the parents decide to bring a prosecution case before the civil courts.  By complete contrast Hungarian midwives have no access whatsoever to an internal professional inquiry system and instead they become instantly involved with a police investigation without any prior independent, competent and unbiased inquiry.

It would be of some comfort to us midwives who have been treated in an unequal and unfair way in the criminal investigation stage if the court procedures would help to correct these injustices when our cases came before them. But as we know from firsthand experience Ivana, this doesn’t happen.  We expected that at least the court should aim to meet its own requirements when using professional experts.  The National Institute of Forensic Medicine has a 9 point recommendation on procedures to be followed by their experts when giving opinion in court. The Institute states that it is in the uncompromising interest of society that the expert’s opinion should be factual, reliable, objective and of professional quality. If there is even a single opinion that is at fault, is mistaken or incorrect, it will lead to the wrong decision by the authority and could become the source of unfair justice at court, besides being the reason for undermining the authority of the whole advisory board. The sentence of the two-year imprisonment and of the five-year suspension from medical practice, which was your judgement as far as I know, is strangely similar to my case. I can’t believe you could have received this sentence if the experts in your case had produced a completely reliable, pertinent, objective and scientifically adequate opinion. In my case, they certainly didn’t.

Please don’t give up, the truth will prevail!
Although we have never met, I am reaching out to you with all my love.

Ágnes Geréb, independent midwife

 

Magyar

Ma, 2012. február 10-én, Geréb Ágnes, magyar bábát két év szabadságvesztésre, 10 év hivatástól való eltiltásra, valamint 300 ezer Ft pénzbírságra ítéltek
Egyelőre nem határozták meg a büntetés letöltésének sem a helyszínét, sem az időpontját. Ágnes 2 hét és 2 hónap közötti időszakban kapja meg behívóját.

A demokratikus jogrendszerekben nem szokványos, hogy a másodfokú bírósági ítélet megnövelné vagy súlyosbítaná a kiszabott büntetést. Ágnes kegyelmi kérvényt nyújt be az államfőhöz, tegyetek így Ti is, vele együtt. Írjatok kegyelmi kérvényt Geréb Ágnes részére a magyar Köztársasági Elnök Titkárságának címére:

Köztársasági Elnöki Hivatal
1536 Budapest, Pf. 227
Küldjétek el szóbeli támogatásotokat Ágnesnek
info@szuleteshaz.hu
Geréb Ágnes
1122 Budapest, Alma utca 1.

Eredeti hír:
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20120210/bortonbe_kerul_gereb_gnes/
http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=49880

A második hír szlovák fordítása:
Druhostupnovy Mestsky odvolaci sud sprisnil trest pre Gereb Ages – lekarku a PA /gynekologicku- porodnicku- bolo napisane/
„Origo“ (www.origo.hu) uvádza, ze Gereb Agnes bola v piatok pravoplatne odsudena na dva roky odnatia slobody a 10 rokov zakazu vykonavania povolania. Na prvom stupni bola Mestskym sudom odsudena na dva roky domaceho vazenia a 5 rokov zakazu vykonavania povolania, v jednom pripade kvoli ohrozeniu zivota pocas vykonu povolania s nasledkom smrti , v druhom pripade kvoli ohrozeniu s nasledkom trvaleho poskodenia zdravia pocas vykonu povolania.
Obvinenu odsudili na penazny trest v hodnote 300 tisíc Forintov.
Pripad Gereb Agnes a jej 4 spolocnikov suvisi so 4 pripadmi. V jednom pripade podla sudu sposob vedenia porodu sposobil, ze sa dieta narodilo mrtve, v druhom pripade zomrelo po pol roku v nemocnici. V dalsich dvoch pripadoch sa zeny / rodicky /ocitli v zivotu ohrozujucom stave. V tychto pripadoch, ale sud nevedel dokazat naplnenie skutkovej podstaty cinu.

Régebbi híreket az alábbi Facebook oldalon találsz:
http://www.facebook.com/#!/pages/Podpora-pro-%C3%81gnes-Ger%C3%A9b-Support-for-%C3%81gnes-Ger%C3%A9b/139577179421729
2011. 10. 15. Az alábbi levelet Geréb Ágnes bába küldte Ivana Königsmarkovának a 2011. 10. 17-i, a prágai Palackého térre szervezett demonstráció előtt:

Kedves Ivana!
Bár föltételezem, hogy nem hallhatod, amit most fölolvasnak Neked, de talán mégis megtalál valahogy, amit üzenni szeretnék Neked.
Tudom, hogy milyen nagyon nehéz önmagában az, ha egy kisbabát elveszítünk, vagy ha egy kisbaba károsodást szenved. Nemcsak a szülőknek, nemcsak a társadalomnak, hanem nekünk, bábáknak, douláknak is. Nagyon, nagyon nehéz.
Legszívesebben átölelnélek. Az ölelésemmel meg szeretnélek erősíteni abban, amit egészen biztosan Te is jól tudsz: hogy ahol szülés, születés van, ott halál is van, akkor is, ha nem hibázott senki. De azt fontos és előrevivő, ha a mindenkori legjobb tudásunk szerint kiderül, hogy hibáztunk-e, hogy valójában hibázott-e bárki, ha igen, akkor miben – és fontos, hogy ezt beismerjük, hogy tanuljunk belőle és legközelebb jobbak tudjunk lenni. Ezért kell hozzáértő, a bábaságot ismerő független, hozzáértő, nem részrehajló bába szakmai kollégium, akik megvizsgálják, kivizsgálják az ügyünket éppen úgy, ahogyan a kórházakban egy-egy anyai vagy újszülött halálozás esetén bírósági eljárás helyett ún. „belső vizsgálat” történik (amiből, legalábbis Magyarországon, rendszerint belső ügy is marad, és csak akkor lesz belőle nyilvánosság elé tárt följelentés, ha a szülők följelentést tesznek).
Ma Magyarországon a bábák ügyében kimarad a „belső vizsgálat”, mindjárt rendőrségi ügy lesz belőle anélkül, hogy lenne független, hozzáértő, nem részrehajló vizsgálat előbb. Vagy legalább utóbb! Ugyanis, ha már bírósági ügyről van szó, akkor a szakmai kivizsgálás terén a bíróságnak a saját maga által fölállított mércének legalább meg kellene felelnie. Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetnek van egy módszertani levele, amelynek 9 pontban összefoglalt előírásait az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet így összegzi:
„elengedhetetlen társadalmi érdek, hogy a szakvélemény mindenben helytálló, megbízható, objektív és tudományos értékű legyen, ha akár egyetlen ügyben is hibás, téves vagy helytelen szakvélemény születik, az – amellett, hogy általában is kétségeket támaszthat az egész szakértői intézménnyel szemben – téves hatósági döntés, téves bírói ítélet forrása lehet.” A két év letöltendő szabadságvesztés, az 5 év munkától való eltiltás, amit tudtommal kiszabtak Rád, kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit rám szabtak. Vajon Nálatok a szakértők mindenben helytálló, megbízható, objektív és tudományos értékű szakvéleményt adtak? Nálunk nem…

Kitartás, az igazság győzni fog!
Ismeretlenül is szeretettel,

Geréb Ágnes független bába