AnglickyČeskyivanaIvana Königsmarková je česká porodní asistentka, která za svých dosavadních 40 let praxe doprovázela stovky žen těhotenstvím či porodem. Přímo asistovala u mnoha porodů v porodnici a od roku 2000 také u více jak 400 porodů v domácnosti. Je celoživotní propagátorkou přirozeného porodu s minimem zásahů, píše knihy, účastní se mediálních debat, diskutuje se zdravotníky a již několik let vede kurzy pro nastávající rodiče. V 90. letech stála u vzniku prvního českého porodního domu, bohužel zatím toho posledního.

Co se stalo

Od roku 2011 čelila Ivana obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Ivana asistovala v červenci 2009 u porodu v domácím prostředí. Narodil se chlapec, který se však po porodu nenadechnul a ve dvaceti měsících života na přístrojové podpoře zemřel.

Velmi netypické již na začátku bylo, že trestní oznámení na Ivanu podaly Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (porodnice, do které byl chlapec převezen) a Ministerstvo zdravotnictví. 21.9.2011 byla Ivana odsouzena na 2 roky podmíněně, k 5letému zákazu činnosti a k náhradě škody  2,7mil. Kč, kterou měla zaplatit pojišťovně za péči o postižené dítě.  Odsuzující rozsudek potvrdily další dva nadřízené soudy. 28.8.2013 Ústavní soud všechna předchozí rozhodnutí zrušil jako neústavní a celý případ vrátil k opětovnému projednání k Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Ten Ivanu 29.1.2014 zprostil obžaloby. Státní zástupkyně však podala odvolání proti zprošťujícímu rozsudku. Odvolací řízení se konalo 29.4.2014 a Městský soud definitivně s okamžitou platností potvrdil zproštění obžaloby. 30.7.2014 podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dovolání k Nejvyššímu soudu, protože nesouhlasil s výsledkem procesu. Dovolání bylo zamítnuto 19.12.2014, a tím byla Ivana definitivně po třech letech zproštěna viny.

Ivana byla a je dle našeho názoru nevinná, okolnosti úmrtí dítěte nebyly nezávisle posouzeny, řada důkazních materiálů nebyla přijata. Porod doma jako takový je Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS, zájmová organizace gynekologů a porodníků) považovaný za postup non lege artis a českou společností, včetně obecných soudů, je takto nekriticky přijímán jako protiprávní postup. Takto bylo na Ivanin případ nahlíženo od počátku. Proto jsme se rozhodly ji v té těžké době podpořit.

Vznik Příběhů

Rozhodly jsme se jako formu podpory pro Ivanu Königsmarkovou zveřejňovat každý den jeden porodní, těhotenský, rodinný příběh, ve kterém se jakýmkoliv způsobem, někdy i pouze letmým dotykem, Ivana objevila. Inspirovali jsme se maďarskými stránkami http://tortenetek.szules.hu/ na podporu maďarské porodní asistentky Ágnes Geréb, která čelí podobnému obvinění jako Ivana.

Tyto příběhy byly zveřejňovány po celou dobu, kdy Ivana potřebovala naši podporu, a to denně, vždy v 18 hodin počínaje Štědrým dnem 2011. Příběhy jsme ukončily v lednu 2015.

Příběhy pomohly Ivaně, aby věděla, že v tom není tak úplně sama. Příběhy uchovaly kontinuum Ivaniny práce po dobu, kdy nemohla pracovat. Příběhy ukázaly lidem, jak vlastně taková Ivana pracuje. Příběhy pomohly ženám i rodinám ukázat, že rodit je možné jinak než zdrogována na zádech, s použitím násilí na ženě i dítěti, s hromadou cizích lidí, se zraněními na těle i duši obou účastníků porodu, ženy i čerstvě narozeného dítěte. Rodit a rodit se s láskou a respektem.

Děkujeme všem, kteří jste poslali svůj příběh pro Ivanu nebo podporovali Ivanu jakkoliv finančně či osobně.

Děkujeme manželům Hořejším za to, kolik buldočí práce dali do obhajoby Ivany proti hysterickému apriornímu odsuzování domácích porodů.

Děkujeme všem, kteří nenechají páchat porodní násilí na sobě ani svých dětech a kteří jej identifikují. Každá taková žena, dítě, rodina je nadějí pro lepší fungování systému péče.

Děkujeme za všechny vaše milé reakce k příběhům a věříme, že ženy si zdravou cestu najdou, ať už je systém jakýkoli.

Rodině zemřelého chlapce vyjadřujeme upřímnou soustrast a aby se vzpomínkami na chlapečka mohli jít dál životem klidně.

Děkujeme Ivaně za to, že tak dlouho stojí v první palebné linii, kdy se vše ohledně porodnictví snáší na její hlavu a za to, že to vydržela.

ŠJ

Nový začátek

Na počátku roku 2016 se Ministerstvo zdravotnictví na své facebookové stránce zeptalo českých žen, co by si přály změnit v českých porodnicích. Neuvěřitelně vysoké množství žen zareagovalo. Jejich přání by se dala shrnout do čtyř bodů: (1) respekt a komunikaci (2) absenci rutinních intervencí (3) kontinuální péči porodní asistentky (4) vznik porodních domů. Současně znovu rozběhla svou činnost Pracovní skupina pro porodnictví při Radě vlády pro rovnost žena mužů (jejímž členkou je i Ivana), vzniklo mnoho podpůrných skupin skutečných i virtuálních skupin žen, které vzaly svůj porodní a rodinných příběh do svých rukou. Cítíme, že přichází jaro, síla se probouzí, a s ní jsme se rozhodly Příběhy obnovit – v novém kabátě, na nové adrese, a s novými příběhy. Příběhy pro svobodnou Ivanu, svobodné ženy, děti, rodiny.

Vaše příběhy rády uvítáme na adrese pribehy@pribehyproivanu.eu.

Za tým Příběhů Markéta Pavlíková

About the project

Ivana Königsmarková is a Czech midwife who has been assisting hundreds of women through their pregnancy or childbirth over her 40-year praxis. In person she has assisted many hospital deliveries and since 2000 she has helped with more than 400 home childbirths. She has been a lifelong proponent of natural birth with minimal intervention; she has written books on this topic, took part at media debates and also discussions with medical professionals. Several years ago she has started to give lessons to parents-to-be. In 90s she has been active at founding of the first Czech midwife house, unfortunately, so far the last one.

From 2011, Ivana faced an accusation of grievous bodily injury resulting in death. In July 2009 Ivana assisted at a home delivery. A little boy was born but he did not start to breathe and passed away after 20 months of „living“ using technical support.

At the very beginning it was unusual that the suit against Ivana was brought by The Institute for the care of mother and child (Ústav pro péči o matku a dítě)  in Praha-Podoli (a maternal hospital, where newborn boy was transferred to) and the Ministry of Health. On September 21 2011, she was conditionally sentenced to two years, she was disallowed to work for 5 years and she was given a financial fine of 2.7 million Czech Crowns, which she should pay to the health insurance company as a substitution for care of the child. On August 28 2013 the Constitutional Court cancelled this sentence and sent the case back for reinvestigation to the District Court of Praha 3. This court discharged Ivana from indictment on January 29 2014. But public prosecutor lodged an appeal against exculpatory verdict. Appeal procedure took place on April 29 2014 and the City Court confirmed acquittal immediately. But still not the end. On July 30 2014, ultimate public prosecutor Pavel Zeman made extraordinary appeal to the Supreme Court, because he did not agree with the result of the proces against Ivana. His appeal was finally refused on December 19 2014 and Ivana was definitelly discharged and cleared, after tree years.

In our opinion, Ivana was always innocent, circumstances of the decease of the child have not been judged impartially, a number of proper evidence has not accepted. Homebirth as such is considered a non lege artis practice by the Czech Gynecological and Obstetrical Society (Českou gynekologicko-porodnickou společností, a professional organization of gynecologists and obstetricians). Also in the Czech society, including general courts is homebirth uncritically considered unlawful practice. Ivana’s case was seen so from the very beginning. Therefore, we decided to support Ivana in these difficult times.

We decided the support for Ivana Königsmarkova will take a form of stories, maternal, pregnancy or family stories that Ivana has appeared in any way, even if by graze. We have been inspired by a Hungarian website http://tortenetek.szules.hu/ to support a Hungarian midwife Ágnes Geréb who faces a similar accusation as Ivana.

These stories were published for all the time when Ivana needed our support, and that is every day, always at 6 pm starting on the Christmas Day 2011. We ended publication in January 2015.
These stories helped Ivana to know that she is not alone in this. Stories stored the continuum of Ivana’s work in the time she could not work. Stories showed to people, how such Ivana wokrs. Stories helped to show to women and their families, that it is possible to give birth without drugs, lying on their back and with violence used on both, woman and child, with a mass of unknown people, with injuries of body and soul. To give birth and to be born with love and respect.

Thanks to all who sent your story for Ivana or who supported Ivana by any way else.

Thanks to Mr. and Mrs. Hořejší for their enormous amount of work to defend Ivana at the courts against hysteric categorical refusal of home births.

Thanks to all who identify birth violence and tho do not let to violate either themselves, or their children. Every such a woman, child and family brings the chance for better health care.

Thanks for all your nice reactions to stories. We believe that women can find their healthy passage, nevertheless the system is sick.

We express our condolences to boy’s family for them to be able to go on living quietly.

Thanks to Ivana for her resilience and endurance.

ŠJ

A new beginning

At the beginning of 2016 the Czech Ministry of Healthcare asked Czech women a simple question on their facebook page: „What would you change in the Czech maternity units?“ The overwhelming number of responses that asked for respect, low intervention rate, a continuity of care provided by one midwife and existence of independent birth centers showed us that now is the time and place for a restart of the Příbehy project – this time to support the wind of change, the needs and demands of free Ivana, all free midwives, free women and their children and families.

On behalf of Příběhy team Markéta Pavlíková